Polityka prywatności

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Julita Kowalewska prowadząca działalność pod firmą Active – Sport Rekreacja i zabawa Julita Kowalewska z siedzibą w Olsztynie przy ul. Grota Roweckiego 2/54, 10-693 Olsztyn. Kontakt do Administratora: adres e-mail: julek-ok@wp.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Realizacji zawartej umowy lub wykonania zleconych usług

 • Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy/ zleconych usług, nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • W przypadku wykonywania ustawowych obowiązków Administratora – przez czasniezbędny, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 • Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy/ zleconych usług.

b) Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz e-mail

 • W przypadku wysyłania do mnie korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzam Państwa dane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług/ wykonania zleconych usług.
 • Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów/ wykonania zleconych usług, przetwarzam w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania.W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest moim prawnie uzasadnionym interesem.
 • Dane osobowe są przetwarzane do czasu trwania umowy i/lub załatwienia konkretnej sprawy.

c) Kontaktu telefonicznego

 • W przypadku kontaktu ze mną drogą telefoniczną, przetwarzam Państwa dane w celu w jakim się do mnie zwracacie oraz w zakresie jaki jest niezbędny, aby rozwiązać daną sprawę/ udzielić odpowiedzi na pytanie. Dane osobowe są przetwarzane do czasu załatwienia konkretnej sprawy.
 • Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe.

d) Kontaktu poprzez formularz kontaktowy

 • W przypadku kontaktu ze mną za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, przetwarzam Państwa dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane podane w formularzu przetwarzam na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, a ich podanie jest dobrowolne.
 • Dane osobowe są przetwarzane do czasu załatwienia konkretnej sprawy lub czasu odwołania przez Państwa zgody,jednak nie dłużej niż rok liczony od dnia przesłania zapytania z wykorzystaniem formularza.

e) Prowadzenia profilu na portalu Facebook

 • W związku z tym, że posiadam publiczny profil na portalu Facebook, przetwarzam dane osób, które odwiedzają profilpoprzez m.in. polubienia czy pozostawione komentarze.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, czyli promowanie działalności firmy poprzez informowanie o wydarzeniach, usługach oraz produktach, a także publikacja wpisów w zakresie prowadzonej działalności.
 • Dane będę przechowywać przez czas publikacji danych na profilu Facebook.

2. Udzieloną na przetwarzanie danych osobowych zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres:julek-ok@wp.pl, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, czy wykonanie zleconych usług, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, banki w celu realizacji przelewów, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska.

4. Odbiorcami danych mogą być również organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO.

6. Administrator obecnie nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.